Email:

info@deepadiary.com

Menu

Aadhunik

0 Comments

hma AaQauinak
AaQauinakta kI daOD, maoM hma BaI pICo nahIM qao
tumanao tao C@ka lagavaa idyaa
hmaoM A%yaaQauinak banaa idyaa.

vaOsao BaI hma saaoSala iDsToMisaMga Apnaanao lagao qao
saamanao vaalao kao kr naja,r AMdaja
faona pr GaMTao baityaanao lagao qao
]sa pr tUnao Baya idKa hmaarI caah pr ba+a lagaa idyaa
hmaoM A%yaaQauinak banaa idyaa.

foSabaukÊ [MsTaga`amaÊ vaaT\saAp pr
laaKaoM hOM ima~ AaOr fa^laaovar
fursat nahIM GarvaalaaoM AaOr pD,aoisayaaoM sao baityaanao kI.
tunamao saaoSala iDsToMSana kI baat kh
rajaInaamao pr dst#t kra ilayaa
hmaoM A%yaaQauinak banaa idyaa.

vaOsao BaI Aba nahIM gaUMjatI gailayaaoM maoM igallaI–DMDaÊ iCnaa–JapTI
pkD,a–pkD,I kI Sarart BarI KolaoM.
Aba gailayaaoM maoM bahtI baairSa ka panaI
trsatI hO kagaja ko naava kao.
baigayaa maoM laTkI AMibayaa trsatI hO
p%qar labaodo gaulaola ko Gaava kao.
Aba nahIM lagatI dalaana maoM zhako
saBaI gauma hOM laOpTa^pÊ pa^maTa^pÊ va maaobaa[la ilayao
Apnao–Apnao kmaro maoM ApnaI Alaga duinayaaÐ basaayao
tumanao kuC ivaSaoYa nayaa nahIM ikyaa
AaQauinak tao qao hI A%yaaQauinak banaa idyaa.

Baaor Bayao ]znaa yaaogaa vyaayaama yaa vaaikMga
yao ]nako ilae hO ijasao Da^@Tr nao kha yaa Aagaah ikyaa
hma tao ha[-–fa[- tMdu$st manamaaOjaI hOM ba`okfasT laMca ka ca@kr nahIM
]zkr Dayaro@T ba`Mca hI laoto hOM
]zto hI saaoSala irStaoM mao rmato hO
saBaI vaoba daostaoM kao gauD maaina-Mga kh sToTsa badlato hOM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *