Email:

info@deepadiary.com

Menu

Anajana

0 Comments

AMjaanaa

tD,p rha hOÊmana maora.
saaoca iksaI AMjaanao kao.

pa ilayaaÊ saba kuC jaIvana maoM
ifr BaI AaOr kuC panao kao.

saaoca isqarÊ mana iva*vala hO.
bacato bacato DUba jaanao kao.

tD,p rha hOÊ mana maora.
saaoca iksaI AMjaanao kao.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *