Email:

info@deepadiary.com

Menu

Angutha chhap

0 Comments

AMgauza Cap

Anaaqa baccaaoM kI pZ,a[- ko vaasto
caMda laonao phuMcao hma maM~I inavaasa
saMGaYa-SaIla naota nao
paMca laaK ka caok
lagaayaa AMgauza
rK idyaa hmaaro pasa
maOM baaolaI–
@yaa baat hO maM~I jaI
hr baar @yaaoM Aap AMgauza hOM lagaatoÆ
]nhaonao kha–
hO yah raja pr batata hUÐ Aaja
phlao maOM caca- maoM GaMTa bajaata qaa.
ÉKI–sauKI raoTI sao Gar Apnaa calaata qaa.
fadr nao do idyaa AadoSa
pZ,o–ilaKaoM ka basa kama
baakI kao dao Cu+I krnao dao Aarama
jaao kr sako hstaxar
rijasTr maoM ]saka naama caZ,aAao
baakI kao BagaaAao.
maOM raoyaaÊ igaD,igaD,ayaa
pr iksaI ka mana na ipGalaa payaa
tba paTI- ko p`caar ka paosTr icapkanao lagaa.
]sako baad kI khanaI Aap saba kao pta hO.
maOM baaolaI–
pr yah samaJa na AayaaÊ Aap AMgauza @yaaoM

hO lagaatoÆ
vao mauskae mauJao samaJaae–
yaid hstaxar kr pato tao Aba tk GaMTa na bajaato.
icalaicalaatI Qaup ko baad
zMDI–zMDI rImaJaIma saI fuhar
naaoMk–JaaoMk ko baad
p`oimayaaoM ko AaÐKaoM ka Kumaar
[tnaI hI caahtÊ kiSaSa AaOr ]maMga sao
maubaark hao baMQana ko baad
svatM~ta ka %yaaohar.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *