Email:

info@deepadiary.com

Menu

Dard

0 Comments

       dd-

CaoD, do damana hmaaraÊ Aao saunahrI yaadoM²
hao rhI AÐaKoM namaÊ saaMoca maIzI baatoM.

@yaaoM Aata hO vah plaÊ jaI kao bahlaanaoÆ
mauT\zI Bar do KuSaIÊ ,lagata ifr Élaanao.

KudÊ Kud kao BaUla krÊtuJamaoM hO samaa jaato.
mana haota ]dasaÊ duK ,dd- tD,p hI basa pato.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *