Email:

info@deepadiary.com

Menu

Dhiraj dhar e mana

0 Comments

QaIrja Qar mana. eo manaa²

QaIrja Qar mana. eo manaa²
Aagao baZ,ta jaaegaa.

SaIt–sad- hOM Aato jaato
pla–pla rhto hOM tD,pato
sad- hvaa ko JaaoMkao ka vaar
krta dRZ,ta ka saMhar
tpto–tPt BaU Qara pr
basant fuhar barsaayaogaa
QaIrja Qar mana. eo manaa²
Aagao baZ,ta jaaegaa.

pqarIlaI rahaoM pr calanaa
harnaa–qaknaa–gaIrnaa–]znaa
nahIM iksaI kao Baata hO
calata jaao saahsa–Sai>–samaoTo
vahI puYp–maaga- BaI pata hO
calao calaa calaÊ calao calaa cala
duK–sauK saba kT jaaegaa
QaIrja Qar mana. eo manaa²
Aagao baZ,ta jaaegaa.

pla ka jaaoSa pla maoM Bahrta
SaaMt–mana sao kama sakrta
nahIM yahaÐ pr samayaaBaava
jaaoSa–jaunaUna satt banaaAao
baZ,a Balao tU ek hI pga
jaba pga–pga baZ,ta jaaegaa
svasqa tna sao svasqa mana sao
maMijala kao pa paegaa
QaIrja Qar mana. eo manaa²
Aagao baZ,ta jaaegaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published.