Email:

info@deepadiary.com

Menu

KALARAW

0 Comments

 

klarva

rat qaI AMiQayaarIÊ
saao rhI qaIM icaiD,yaaÐ saarI.
jauganaU dada ko phro saoÊ
AMiQayaarI qaI camak rhI.
rat ranaI ko pllavana saoÊ
vaaiTka qaI mahk rhI.
eo² PyaarI icaiD,yaaÐÊ
tUnao kOsao jaanaaÆ
Aa rhoM hOM saUrja naanaa.
lagaI fUdknaoÊ
cahk–cahk kr.
klarva ka tana saunaayaa.
jaagaao Pyaaro²
jaagaao Pyaaro²
nayaa sabaora Aayaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *