Email:

info@deepadiary.com

Menu

Majdoor

0 Comments

majadUr

yao }Ðcao }Ðcao mahla ATaro.
KD,o hue sabaÊ hmaaro saharo.
gama- laU sao Jaulasa–Jaulasa kr
AQanaMgao tna laTk–laTk kr
igarkr–prkrÊ]zkrÊcaZ,kr
yao AalaISaana mahla banaayaa hO.

doKUÐ [tra}Ð mausaka}ÐÊ
[zlaa}Ð ApnaI karIgarI po.
gava- k$Ð Kud poÊ
KD,a Bavana maorI baajaU po.
qaka maaMda psaInao sao tr–batrÊ
jaa rha qaa mahla ko baajaU sao gaujar.

jala rhI qaI QartIÊ
idvaa qaa tmatmaayaa.
vaRxa bana cauko qao paOQaoÊ
ijasao maOMnao qaa lagaayaa.
inaharta rha Bavana kaoÊ
AtIt maoM jaa Kao gayaa.
zMDI zMDI CaÐva doKkrÊ
fTo gamaCo pr saao gayaa.

maaoTo DMDo kI KaoMca saoÊ
sakpkakr jaagaa.
CaoD, idyaa saaqa Aba naIr BaIÊ
vah BaI AaKaoM maoM na Aayaa.
duÁKIÊ baobasaÊ laacaarÊ
maMO majadUr.
ijasanao AalaISaana mahla banaayaa hOÊ
Ahao duBaa-gya²
maMoro Baagya maoM ]sakI Cayaa BaI na Aayaa hO.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *