Email:

info@deepadiary.com

Menu

Mera bavara man

0 Comments

maora baavara mana

Aaja BaI baZ, jaatI hO QaD,kna
yaad kr vaao pla
AaOr baunanao lagata hO sapnao
maora baavara mana
eosaa haota tao…
vaOsaa haota tao…
saaoca isamaT sakucaa jaata
maora baavara mana
hr baMQana taoD,nao kao ]ksaata
]lTo–saIQao rah idKata
kBaI ]D, tuma tk phuMca jaata
tumakao ApnaI rah pr laata
maora bavara mana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *