Email:

info@deepadiary.com

Menu

mere taswwur me

0 Comments

maoro tsvvaur maoM

yaUÐ tao Aae k[- baar
maoro tsvvaur maoM
mana kao gaudgaudae k[- baar
maoro tsvvaur maoM
pr tora vaao Aanaa
maora isakuD, jaanaa
sauKo AQaraoM kao vaao
namaIM ka ehsaasa
tD,pa jaata hr baar
mauJao tsvvaur maoM
samaa ga[- hO Aba
KuSabaU vaao saaÐsaaoM maoM
iKMcatI hUÐ ]sakao
hr baar tsvvaur maoM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *