Email:

info@deepadiary.com

Menu

Padhai ke shaitan

0 Comments

pZ,a[- ko SaOtana

kba CaoD,aogao pICa hmaaraÊ
pZ,a[- ko SaOtana.
pZ,to pZ,to haoz hMO saUjaoÊ
idla hao gayaa proSaana.
naOnaa AEau maoM bah jaaeÊ
TUT rhI }ÐgalaI kI hD\DI.
trsa–trsa ko rh jaa}ÐÊ
doK Kola Kao–KaoÊkbaD\DI.
yahI hala jaao rha hmaaraÊ
ja$r bana jaa}ÐgaI hOvaana.
Aba CaoD,ao na pICa hmaaraÊ
eo pZ,a[- ko SaOtana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *