Email:

info@deepadiary.com

Menu

Prakriti tandav

0 Comments

p`Ìit–taMDva

rMga–ibarMgaI banaayaI saRiYT
baDo jatna sao ]sao sajaayaa
jalacar qalacar AaOr naBacar
]sanao BaI jalavaa ibaKrayaa

khIM kUÐko kaoyala DalaI–DalaI
khIM ]Clao Dailfna matvaalaI
JaUmao–naacao maaor pMK psaar
saBaI ibaKoro KuiSayaaÐ Apar

saRiYTk<aa- data ivaQaata
Admya tora hO saMcaalana
pTk jamaIM pr caotna mana kao
saIKlaata hO pirpalana

maanava mana kI ivavaok caotnaa
baMd )d\ya maoM ksamasaatI
banaa ivavaok–SaUnya p`aNaI kao
)d\ya–caala sao qamaqamaatI

doK AQaaogait saRiYT ka
p`aNaI kao hO sabak saIKayaa
banaa inaba-la laacaar dIna–hIna
p`aNaI kI hOisayat batlaayaa

torI saMcaalana gait maoM
jaba BaI pD,a hO vyavaQaana
idKa taDva plaT saRiYT
tUnao Kaojaa hO samaaQaana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *