Email:

info@deepadiary.com

Menu

Prasav-pida

0 Comments

p`sava–pID,a

Gaaor yaM~Naa tD,pa rhI qaI
dd- ]maD,ta qaa Apar
rh–rh kr naarI jaIvana kao
mana dota qaa iQa@kar

naIr ibana maIna saI tD,pna
lahU–lauhana qaI kayaa
xaNa–BaMgaur jana–jaIvana
laganao lagaI qaI maayaa

ivaPlavaI hue sapnao sauhanao
jyaaoM saaMJa kI maolaa
lagaI samaoTnao maaoh–pasa
jyaaoM K%ma hu[- Kolaa

]<auMga iSaKr pr phuMca pID,a
Gaaor ivaBa`Mit idKlaa[-
jaar–jaar kr tna mana
jyaaoM icar inad`a saulaayaI

iSaiqala pD, gae AMga–AMga
SaaMt hao gayaa p`laya–p`maad
maQaur baMSaI saI gaUMja ]zI
kNaao- maoM maoro iSaSau–p`laap

BaUla ga[- yaM~Naa vaodnaa
nava–AMkur jaIvana pa[-
lagaa pUrI banaI maOM naarI
banakr iSaSau kI maa[-.

Leave a Reply

Your email address will not be published.