Email:

info@deepadiary.com

Menu

Pyar

0 Comments

Pyaar

caMda kao doK–doKÊ
mausakata cakaor.
baadla kao doK–doK
naacata hO maaor.
sabakI ApnaI daostIÊ
Apnaa hI Pyaar hO.
eolao–fOlao haoMgao mahasaagarÊ
GaaoGaa hI saIp ka saMsaar hO.
saobaÊ saMtroÊlaD\DUÊimaza[-Ê
sao nahI drkar.
sap- kao hO basa
kIT ptMgaaMo sao Pyaar.
rMgarilayaaÐ va mahla ATaroÊ
saba ko saba baokar hO.
sabakI duinayaaÐ isamaTI hu[- hOÊ
ijasamaoM iCpa ]saka Pyaar hO.

Leave a Reply

Your email address will not be published.