Email:

info@deepadiary.com

Menu

Riksha babu

0 Comments

  ir@Saa baabaU

hmaara Pyaara ir@Saa baabaU.
ir@Saa baabaU ir@Saa baabaU.

zk\ zk\ kr baulaata hO.
saubah saubah Aa jaata hO.

gaanaa gaata ir@Saa calaataÊ
iTMga iTMga GaMTI bajaata hO.

hÐsato gaato hma saba baccaaoM kaoÊ
jaldI skUla phuMcaata hO.

hmaara Pyaara ir@Saa baabaU.
ir@Saa baabaU ir@Saa baabaU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *