Email:

info@deepadiary.com

Menu

Tawayaf

0 Comments

tvaayaf,

maOM idKanaa caahtI hUÐ
Aa[naa
]kornaa caahtI hUÐ
ibaMba–p`itibaMba
pr
hr baar
QauMQa saa Ca jaata hO
AaOr
nahIM idKa patI
hU–ba–hU Jalak
kBaI KIMcanaI caahI
rajamahlaaoM kI tSvaIr
pr
raOMdvaa dI ga[-
gaMga saI
gaja ko tlao
ivavasa kI ga[-
baocanao kao
baUMd–baUMd kayaa
naacatI–iqarktI rhI
[SaaraoM pr
ibana GaÐuGa$
bana tvaayaf,
mahiflaaoM–maMjailaSaaoM
kI banaI raOnak
Éh baocakr
jaba jaagaa svaaiBamaana
Dala dI ga[- SalaaKaoM maoM
caIKtI caIMGaD,tI rhI
irsaI krahoM
imalaI raht pla dao pla
kBaI AkurI AMtma-na sao

ivaWta p`dSa-na
AaOr BaID, ga[-
jatanao maoM
KaoKlaa AaDMbar
ifr naacanao lagaI
Ahma\ sao [zlaakr
maana–sammaana kI KuSabaU
gaumarah krtI rhI
plaI
sa<aaQaairyaaoM maoM
rKOla kI trh
camaktI rhI naUr banako
jaba jaagaa AMtma-na
icaMGaaD,a–huMkara
fUT pD,I JarJarakr
daOD,naa caahI
k<a-vya–kma-–pqa pr
fÐsaa laota bahoilayaa
bahlaakr–fusalaakr
Anyaqaa
Qamakakr
ifr nacaanao lagata
saaih%yakar
pkD,
haqaaoM maoM.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *