Email:

info@deepadiary.com

Menu

Yoon hi kiya nam hai badnam

0 Comments

yaUÐ hI ikyaa naama hO badnaama

yaUÐ hI hmaara tUnao ikyaa hO naama badnaama.
khto hao² na jaanato baatcaItÊna jaanato duAa salaama.

khto hao saIQaa javaaba donaa Aata nahI hmaoM.
maOM pUCtI hUÐÊ @yaa saIQaa savaala pUCnaa Aata hO tumhoMÆ

baID,I pIto doK jaba pUCa ek bauZ,o sao.
@yaa tuma baID,I pI rho hao Æ
baUZo nao kha¹Agarba<aI jalaa rha hUÐ QaUp idKa}Ðgaa.

rama naama sa%ya hOÊSavayaa~a kI QaUma qaI.
pUCa ]sako baccao saoÊ kao[- mar gayaa hO @yaaÆ
maasaUma baccaa maasaUimayat sao idyaa javaaba.
nahIM nahIMÊ gaaÐva Gaumaanao lao jaa rho hMO janaaba.

Saa^ipMga maala maoM doKkrÊ EaImaana sao pUCa.
BaaBaI jaI kao Saa^iMpMga po lao kr Aae hOM.
Saa^iMpMga maa^la kao doKkr baMdo nao mausakayaaÊ
kha nahIM–nahIM plsa paoilayaao iplaanao laayaMo hOM.

TUT gayaI qaI TMaga PlaasTr pD,a caZ,anaaÊ
dIK rha qaa saafÊ [samaoM @yaa batanaa.

pUC hI ilayaa @yaa huAa maoro Baa[-Æ
maOMnao kha–fOSana hO Aa[- fOSana hO Aa[-.

EaImaana kao doK EaImatI mausaka[-Ê
Aa gayao jaIÊ kuC eosaa frmaa[-.
EaImaana ko BaI javaaba maoM Bara qaa imazasaÊ
kha¹nahIM¹nahIM ABaI Aa^ifsa maMo hI hUÐ svaIT ha^T.

Cayaa qaa AMQakar
baarISa hao rhI qaI maUsalaaQaar
BaIMgato¹BaIMgato Aayaa ek naaOjavaana
jaba baMd hao rhI qaI imaza[- kI dukana
qaka maaMda tr batr jaldI¹jaldI baaolaa
BaOyaa¹BaOyaa paMca Épe kI dhI do donaa
dukanadar mausakayaa basa [tnaa frmaayaa
@yaa hao caukI hO SaadIÊqakoÊharoÊBaIMgao hue BaOyaa.
]sanao kha
@yaa pUCto hao [tnaI Kraba maaOsama maoM
BaojaogaI maorI maOyaaÆ

savaala maoM suaQaar kroMÊjavaaba sauQar jaaegaaÊ
jaba sauQaroMgao Baa[- baMGau
baMda Kud¹ba¹Kud sauQar jaaegaa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *