Email:

info@deepadiary.com

Menu

Hudhud toofan

0 Comments

hudhud tUf,ana

@yaUM eosaa kaohrama macaayaaÆ
@yaa ikyaa jaao tuJakao na BaayaaÆ

itnaka–itnaka mahla banaakr
ArmaanaaoM ko fUla sajaakr
qao ilaPt Apnao jaIvana maoM
klauYa Bara nahIM qaa mana maoM
pla–pla hmanao baao[- KuiSayaaÐ
pla maoM ]D,a dI hmaarI duinayaaÐ
g,aSa Ka rh gae cakrakr
kuC BaI hmakao samaJa na Aayaa.
@yaUM eosaa kaohrama macaayaaÆ
@yaa ikyaa jaao tuJakao na BaayaaÆ

tD,p ]zo hOM nar–naarI
]jaD, ga[- ]nakI @yaarI
danaa–panaI kao hue maaohtaja
jaao tUnao khr barsaayaa Aaja
saarI rIit–naIit nava–iva&ana
rha Qara na ikyaa kuC kama
Balao flao tora pakr
yaUM Acaanak @yaa samaayaa.
@yaUM eosaa kaohrama macaayaaÆ
@yaa ikyaa jaao tuJakao na BaayaaÆ

torI sa<aa hO AsaIma
tora AakaSa torI hI ja,maIMna
hma pla–dao–pla ko rKvaalao
toro [Saaro pr naacanao vaalao
tora AaSaI-vaad pa pakr
naacato rho [trakar
hmaara hÐsanaa gaanaa [zlaanaa
@yaa tuJakao nahIM BaayaaÆ
@yaUM eosaa kaohrama macaayaaÆ
@yaa ikyaa jaao tuJakao na BaayaaÆ

mana–maaoihnaI hiryaalaI
pulak rhI DalaI–DalaI
Kulao gagana maoM ]saka [tranaa
BartI rhtI p`ona tranaa
JaumatI–JaumaatI tana saunaatI
vyaiqat mana ka marhma bana jaatI
]D,a camana banaa idyaa zUÐz
@yaa pulaknaa raSa na AayaaÆ
@yaUM eosaa kaohrama macaayaaÆ
@yaa ikyaa jaao tuJakao na BaayaaÆ

AaOMQao pD,I hO ja,maIM po
torI ricat sauMdr saRiYT
@yaa ivakla vaodnaa samaayaI
ÉktI nahIM AitvaRiYT
tD,pa rha tora ÉYT haonaa
BayaBaIt huAa kaonaa–kaonaa
yaUM dokr KuiSayaaÐ Apar
iCnanaa tora hmaoM rasa na Aayaa
@yaUM eosaa kaohrama macaayaaÆ
@yaa ikyaa jaao tuJakao na BaayaaÆ

tD,p rhI maIna Qara pr
fD,fD,a rho pxaI panaI maoM
laacaar ivavaSa ivakla baOzo
maanaao lagaI Aaga javaanaI maoM
kr pga rhto banaa pMgau
yaUM doK rho tuma tmaaSaa
toro tmaaSaaAaoM maoM BaI
hma ZUÐZ, rho ikrNa–AaSaa
raOMd rho @yaMU inama-ma bana
hma tao toro hOM jaayaa
@yaUM eosaa kaohrama macaayaaÆ
@yaa ikyaa jaao tuJakao na BaayaaÆ

Leave a Reply

Your email address will not be published.