Email:

info@deepadiary.com

Menu

Jaabi

0 Comments

                 jaabaI
[sa baar k[- vaYaao-M ko baad tnmaya kumaar baOMk sao lambaI CuT\TI laokr Apnao pirvaar ko saaqa Apnao gaaÐva Aae. Sahr kI BaagadaOD, BarI ijandgaI va kamaaoM sao vyastta kI qakana kao gaaÐva kI manamaaohk ima+I kI KuSabaU ko saaqa ]D,a donaa caahto hOM.
Apnao dsa vaYaI-ya baoTo navala kao saaqa laokr gaaÐva maoM Kot kI Aaor inakla gae. vahI saD,koMÊ vahI Kot kI maoZ,Ê dUr–dUr tk hiryaalaI doK ]naka mana p`sanna hao gayaa. Apnao bacapna kI yaadoM navala ko saaqa baaÐTto hue Ê]sao gaaÐva ko kNa–kNa sao pircaya krato. saBaI caIjaaoM ka ivastar pUva-k vaNa-na krto. rasto maoM jaao BaI pircaya vaalaa imalataÊ AiBavaadna kr navala ka pircaya krato. KD,o–KD,o hI laMbaI baatoM haonao lagatI. Kot kI madmaatI hvaa va hiryaalaI KuSabaU ]nako raoma–raoma kao maoM samaatI rhI.
Kot kI saOr ko pScaat\ navala kao saaqa ilae tnmaya kumaar caaOk kI Aaor cala idyao. vahIM tao laaogaaoM ka jamaavaD,a lagata qaa.Aaja BaI vaao caaOk gaaÐva ko AQaoD, va baujaugaao-M ko mana bahlaava ka AD\Da hO.vaOsao hI kuC ko haqa maoM taSa kI p<aoÊ kuC salaahkar AaOr jaaordar zhaka.
vahaÐ saBaI tnmaya kao doKkr bahut KuSa hue. tnmaya nao navala kao saBaI vyai>yaaoM kao Apnao naato sao jaaoD,kr pircaya krayaa.
navala kI ivanama`ta sao saBaI laaoga p`sanna hue. AMga`ojaI maaQyama sao pZ, rho navala nao ]nalaaogaaoM kao AMga`ojaI kI k[- kivataeM saunaa[-. saBaI laaoga Apnao gaaÐva ko baccao ko mauK sao AMga`ojaI sauna gad\gad\ hao gae. rama naroSa mahtao nao ifr sao ApnaI maUMCaoM pr haqa forto hue navala kao ApnaI gaaod maoM ibaza ilayaa pUCa “ baoTa tumanao ‘KTala’ doKa hO.”
‘KTala’ Sabd sao AnaiBa& navala Apnao ipta kI Aaor doKnao lagaa.tnamya nao batayaa ik vah sqaana jahaÐ pr gaayaaoM va BaOMsaaoM kao palaa jaata hO.
navala nao ]%sauktavaSa puCa– “dada jaI Aap gaaya–BaOMsa palato hOMÆ”
“haÐ baoTa palata hUÐ.@yaa tuma doKnao calaaogaoÆ” caohro pr raOba ko saaqa mahtao nao kha.
mahtaoÊ tnmaya AaOr navala ko saaqa pUrI maNDlaI hI KTala kI Aaor cala pD,I. rasto Bar hÐsaI–zhakaoM sao gaUMjata rha.

saBaI baCD,aoM ka mauMh jaabaI³rssaI kI jaala´ sao baMQao doK navala AcaMiBat hao ]za. “ dada Aapnao CaoTU gaaya ka mauMh @yaaoM baaMQaa hO.eosao tao yah kuC BaI nahIM Ka–pI paegaI.”
“ nahIM baoTa [sao kuC iKlaa–iplaakr hI jaabaI phnaayaa hO nahIM tao gaaya jaba jaMgala sao carkr AaegaI tao yah ]saka pUra dUQa pI jaaegaIÊ ifr hma dUQa khaÐ sao duhoMgao.
“ ifr tao yah BaUKI rh jaaegaI na dada jaIÊ yaid Aap dUQa inakala ilaijaegaa tao.” navala nao baCD,o ko baMQao mauMh kI Aaor doKto hue mamata Baro svar maoM kha.
“ [sakI maaÐ [sako ilae qaaoD,a duQa iCpa laotI hO. dUQa inakalanao ko baad qaaoD,I dor ko ilae hma [sao [sakI maaÐ ko pasa CaoD, doto hOMÊ ifr Alaga baaÐQa doto hOM.”mahtao nao navala kao samaJaato hue kha.
“tao @yaa dada yao ApnaI maaÐ ko pasa nahIM saaotI.” navala kI ]%saukta baZ,nao lagaI
“nahIM baoTa yaid [sao gaaya ko saaqa CaoD, doMgao tao yao ratBar mao pUra hI dUQa pI jaaegaIÊ tao ifr saubah hma @yaa inakalaoMgaoÆ baajaar maoM @yaa baocaoMgaoÆ ifr pOsao khaÐ sao AaeMgao AaOr Apnao navala baoTa ko ile Ta^fI kOsao KrIdoMgao.” ApnaI jaoba sao Ta^fI inakalato hue navala sao kha.
“dada Aapnao tao kha qaa ik Aap gaaya palato hOM laoikna yao tao Aapkao palatI hO.”navala nao Ta^fI pkD,to hue kha.
nanhIM mauK sao inaklaI baataoMoM sao rama naroSa mahtao ko caohro kI hÐsaI AaoSa kI baUÐd kI trh kafUr hao gayaI.

Leave a Reply

Your email address will not be published.