Email:

info@deepadiary.com

Menu

Dhee ft. Arivu – Enjoy Enjaami (lyrics with meaning) in Hindi and English

0 Comments

Enjoy Enjaami - StarMusiQ.Top Single From Enjoy Enjaami - Enjoy Enjaami (Enjoy Enjami) Dhee Ft Arivu Tamil Mp3 Song

Song: Enjoy Enjaami
Singer: Dhee, Arivu
Music: Santhosh Narayanan
Lyrics: Santhosh Narayanan

AaoiDyaa… AaoiDyaa… 2
ku@kU\|| ku@kU|| tata tata klavai+
ihMdI Anauvaad– dada Krptvaar³Gaasa´ inakala rho hOM.

ku@kU\|| ku@kU|| paoMdula yaaÉ maIM kaoi<a
ihMdI Anauvaad– poD, ko Kaoto maoM ikMgaifsar hO

ku@kU\|| ku@kU|| tinnayalaaoDu qavala[ik
ihMdI Anauvaad– panaI maoM maoMZ,k tOr rha hO.

ku@kU\|| ku@kU|| kMvala pUicca tMgaicca
ihMdI Anauvaad– kOTr pIlar maoMZ,k kI CaoTI bahna hO.

Aillamalar kaoiD AMga_maoÊ Aao+ara Aao+ara saMdnamaoM
maullaamalar kaoiD mau%tarmaoÊ [Mgaur [Mgaur ku%qaalamaoM
ihMdI Anauvaad– Aillamalaar fUla kI lataeM maora maja,ak ]D,a rhI hOM.
caMdna kI lakD,I maorI baat nahIM maanata.
hmaaro gaaÐva kI mau%laa[- fUla kI lata maaotI ka har saa hO.

sauÉ@ku pyammaa ya%qaalaa ma+[yammaa
saaomaMQaa k[yammaa maqalama kao+uyammaa
ihMdI Anauvaad– dadI kmar maoM baOga laTkatI qaI ijasamaoM pana–sauparI rKto qao
vahI haqa ABaI D/ma bajaa rho hO.

ta[yammaa ta[yammaa ennaa pnnaa mayammaa
ihMdI Anauvaad– dadI maaÐ dadI maaÐ tumanao @yaa jaadU ikyaaÆ

vaillayammaa poraMiD saMgaiQayaa kuroMiD
ihMdI Anauvaad– dadI maaÐ ka paota khanaI saunaa rha hO.

knnaiDyaa knamaiD [MQaara- porMiD
ihMdI Anauvaad– maora caSmaa khaÐ hO yao laao paota caSmaa.

Annaai@kila Annaai@kila Aid Alaamr@kolaa vannaai@kila
ihMdI Anauvaad– Annaai@kila Annaai@kila bargad pr taota baOza hO.

nallaabaiD vaaLcaaoilla [MQaamannaa kaoduqana pUrvakuiD
ihMdI Anauvaad– puranao laaoga AcCo jaIvana ko ilae [sa QartI kao AaSaIvaa-d idyao hOM.

kmmaMagaro kainayaollaa paiD,iqairMjaanao Aid@kuiD
ihMdI Anauvaad– naid ko par ]va-rI Kot maoM dada jaI ija,dgaI Bar gaae hOM.

naa[nair pUnaa[kuMQaana [MQaa [ir@kaolama kuda saaonaQammaiD,
ihMdI Anauvaad– laoK AaOr talaaba ku<ao laaomaD,I iballaI sabako ilae hO.

[Mjvaaya [najaaima vaangaaoM vaangaaoM Aaonnaiga
Ammaa[ Ambaair [Mda [Mda maummaair
ihMdI Anauvaad– Pyaaro saBaI Aa[e Aa[e
haqaI kI savaarI ilaijaeÊ baarISa ka majaa ilaijae.

[Mjvaaya [najaaima vaangaaoM vaangaaoM Aaonnaiga
Ammaa[ Ambaair [Mda [Mda maummaair
ihMdI Anauvaad– Pyaaro saBaI Aa[e Aa[e
haqaI kI savaarI ilaijaeÊ baarISa ka majaa ilaijae.

ku@kU\|| ku@kU|| mau+[yaa paoDuma\ gaoiD,i@k
ku@kU\|| ku@kU|| AaoPpna[ yaaÉ ma[iyailai@k
ihMdI Anauvaad– maugaI- AMDa do rhI hO.
mayaUr kao iksanao sajaayaa.

ku@kU\|| ku@kU|| piccayaa pUsaMU paisai@k
ku@kU\|| ku@kU|| kuiccayaa AiDi@knnaa kUiTi@k
ihMdI Anauvaad– SaOvaala Apnaa rMga fOlaa rha hO.
Gaaosalaa CaoTo–CaoTo itnakaoM sao banata hO.

AaD,ba+a ma@ka varPpu mao+u@kara
ihMdI Anauvaad– kYT krnao vaalao iksaana ka }pja jamaIna hO.

vaorvaaqaainna saao@ka imanau@kuma na+U@kra
ihMdI Anauvaad– ]saka kmaIja psaInao sao BaIMgaa huAa hO. vahIM camakIlaa gaaÐva vaalaa hO.

Akai+ kÉPpi+ }QaaMgaaolau mannaucai+
Aqaaorma kUdu@ki+ ArMivaccaa naagaarIgama
ihMdI Anauvaad– caUlho pr taD, ka gauD, bana rha hO
naid iknaaro na[- saByata SauÉ hao rhI hO.

Jana Jaana Jaanaa@ku Jaanaa ma@klao
ihMdI Anauvaad– maoro Pyaaro Jana Jaana

]Ppauku caPpu kao+u mau<aa[kullaa saqaukao+u
ihMdI Anauvaad– namak AMDo kI jadI- saba }jaa- vaalao caIja Kato hOM.

A+[@ku rqaMgkao+u iki+pullau vao+u vao+u
ihMdI Anauvaad– jaaoMk kaTnao sao KUna bah rha hO.

nanaMjau marvalato Alagaana qaao+vaccao
ihMdI Anauvaad– maOM caar–paÐca poD, lagaayaa vaao sauMdr bagaIcaa bana gayaa hO.

qaao+ma saoiD,caalaaoM| [na qaaoMDo|
ihMdI Anauvaad– maora galaa saUK huAa hO.

kDlao kryao vanamaMo sanamaMo
nalamaoM paolamaoM yaD,maoM tD,maoM
ihMdI Anauvaad– maora samaud` maora jaMgala maoro laaoga
jamaIna jaat sqaana rasta saba AcCa lagata hO.

[Mjvaaya [najaaima vaangaaoM vaangaaoM Aaonnaiga
Ammaa[ Ambaair [Mda [Mda maummaair
ihMdI Anauvaad– Pyaaro saBaI Aa[e Aa[e
haqaI kI savaarI ilaijaeÊ baarISa ka majaa ilaijae.

[Mjvaaya [najaaima vaangaaoM vaangaaoM Aaonnaiga
Ammaa[ Ambaair [Mda [Mda maummaair–
ihMdI Anauvaad– Pyaaro saBaI Aa[e Aa[e
haqaI kI savaarI ilaijaeÊ baarISa ka majaa ilaijae.

AaoiDyaa… AaoiDyaa…

pa+na pU+na kata baUima
ihMdI Anauvaad– maoro dada prdada saBaI [saI jamaIna kI rxaa ike.

AaTuM pao+uM ka+uuM saaima
raiTnaMQaa saui%t vaMda saovaA kUvauica
Aidkao+u vaccao [ccaaogganao kaD,a maairica
ihMdI Anauvaad– Ba@t naacato hO.
jaOsao maugaa- AaOr kaOvaa kao QaurI maanakr jamaIna GaUmatI hO.
]saka mala Kot kao ]va-rta dota hO

mannanaaDa maairica [MQaa ivaD,a maairica
ihMdI Anauvaad– hmaara doSa BaI badla gayaa hmaara Gar BaI bana gayaa.

[nnaa kaora [nnaa kaora
yaaikivakÉMvau@ku [nnaa kaora
ihMdI Anauvaad– @yaa huAa @yaa huAa maoro Pyaaro
@yaa huAa gannaaÆ

[nnaa kaora [nnaa kaora [na caollaa poraMiD@k ennaa kaora
ihMdI Anauvaad– maoro ip`ya @yaa huAaÆ
maoro ip`ya paota @yaa huAaÆ

pMQaa[laalla pvaka 2
ihMdI Anauvaad– krolaa CtrI maoM hO.

vaoQakllau ivai+uir@kI 2
[sanao hmaoM baIja idyaa hO.
APpanaa A+a iva+aduMga| 2
ihMdI Anauvaad– hmaaro maaÐ baap ko Wara CaoD,a gayaa hO.
Aa… Aa…

[Mjvaaya [najaaima vaangaaoM vaangaaoM Aaonnaiga
Ammaa[ Ambaair [Mda [Mda maummaair
ihMdI Anauvaad– Pyaaro saBaI Aa[e Aa[e
haqaI kI savaarI ilaijaeÊ baarISa ka majaa ilaijae.

kDlao kryao vanamaMo sanamaMo
nalamaoM paolamaoM yaD,maoM tD,maoM
ihMdI Anauvaad– maora samaud` maora jaMgala maoro laaoga
jamaIna jaat sqaana rasta saba AcCa lagata hO.

Enjoy Enjaami Song Full Video On Maajja | Dhee, Arivu | Santhosh Narayanan - Tech Kashif

In English

Female : Cuckoo cuckoo…
Thaatha thaatha kala vetti
Cuckoo cuckoo…
Pondhula yaaru meen koththi

Female : Cuckoo cuckoo…
Thanniyil odum thavalaikki
Cuckoo cuckoo…
Kambali poochi thangachi

Female : Allimalar kodi angadhamae
Ottara ottara sandhanamae
Mullai malar kodi mutharamae
Engooru engooru kuthalamae

Male : Surukku paiyamma
Vethala mattaiyamma
Somandha kaiyamma
Mathalam kottuyamma
Thaaiyamma thaaiyamma
Enna panna maayamma
Valliamma peraandi
Sangadhiya koorendi
Kannaadiya kaanaamdi
Indhaarraa peraandi

All : Annakkili annakkili
Adi aalamarakkela vannakkili
Nallapadi vaazhacholli
Indha manna koduthaanae poorvakudi

All : Kammaankara kaaniyellaam
Paadi thirinjaanae aadhikkudi
Naayi nari poonaikum thaan
Indha erikkolam kooda sondhammadi

All : Enjoy enjaami
Vaango vaango onnaagi
Ammayi ambaari
Indha indha mummaari

All : Enjoy enjaami
Vaango vaango onnaagi
Ammayi ambaari
Indha indha mummaari

Female : Cuckoo cuckoo…
Muttaiya podum kozhikku
Cuckoo cuckoo…
Oppanai yaaru maiyilukku

Female : Cuckoo cuckoo…
Pachaiya poosum paasikku
Cuckoo cuckoo
Kuchiya adukkuna kootukku

All : Paadu patta makka
Varappu mettukkaara
Vervathanni sokka
Minukkum naattukkaara
Aakaatti karuppatti
Oodhaangolu mannuchatti
Aathoram koodukatti
Arambicha naagareegam
Jhan jhana jhanakku
Jhana makkale
Uppuku chappu kottu
Muttaikulla sathukottu
Attaikku rathangkottu
Kittipullu vettu vettu

Male : Naan anju maram valarthen
Azhagana thottam vachen
Thottam sezhithaalum
En thonda nanaiyalayae

Female : En kadalae
Karaiyae
Vanamae sanamae
Nelamae kolamae
Edamae thadamae

All : Enjoy enjaami
Vaango vaango onnaagi
Ammayi ambaari
Indha indha mummaari

All : Enjoy enjaami
Vaango vaango onnaagi
Ammayi ambaari
Indha indha mummaari

Female : Paattan poottan kaatha boomi
Aatam pottu kaattum saami
Raatinandha suthi vandha seva koovuchu
Adhu pottu vacha echum thaanae
Kaada maarichu
Namma naada maarichu
Indha veeda maarichu

Male : Enna kora enna kora
En seeni karumbukku enna kora
Enna kora enna kora
En chella peraandikku enna kora

Male : Pandhalulla paavaaka
Pandhalulla paavaaka
Vedhakallu vitturukku
Adhu vedhakallu vitturukku
Appan aatha vittadhunga
Appan aatha vittandhunga

Female : Ah…

All : Enjoy enjaami
Vaango vaango onnaagi
Ammayi ambaari
Indha indha mummaari

All : Enjoy enjaami
Vaango vaango onnaagi
Ammayi ambaari
Indha indha mummaari

All : {Enjoy enjaami
Female : Enjaami
All : Vaango vaango onnaagi
Female : Onnaagi
All : Ammayi ambaari
Indha indha mummaari} (3)

Female : En kadale
Karaiyae
Vanamae sanamae
Nelamae kolamae
Edamae thadamae

Female : Cuckoo cuckoo….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *