Email:

info@deepadiary.com

Menu

Inkem Inkem Inkem Kaavaale Song Lyrics meaning in Hindi and English Geetha Govindam

3 Comments

isanaomaa– gaIta gaaoivaMdma\
gaayak– isaD EaI rama

 

 

ihMdI Anauvaad

tidiganaa tkjaNauÊ tidigana tkjaNau
tirikTa tdirna tidMidMt AanaMdma.
tlavaina tlapugaa edlanau klaupgaa
maaodilaka maaodilaka mallaI gaIt gaaoivaMdma\
ihMdI Anauvaad– ibanaa saaocao hI idlaao ka imalana SauÉ huAa hO
ifr sao gaIta gaaoivaMd kI khanaI

[Mkoma [Mkoma [Mkoma kavaalao
caalao [idcaalao naIkO nauvvao vaicca vaalaavao [kp[ itrnaallao
ihMdI Anauvaad– AaOr @yaa caaiheÊ basa yah bahut hO ik tuma Kud hI Aa gayaI hao. [sasao maorI Aanao vaalaI ijaMdgaI maOM bahar Aa jaaegaI. KuiSayaaoM ka maolaa laga jaaegaa.

gauMDollaaonaa vaogama poMcaavao gaummama laaoik haolaI toccaavao nauvvau p@knauMTo [Mtonaomaaonao
ihMdI Anauvaad– mauJao lagata hO tumharo bagala maoM rhnao sao tuma hI maoro idla kI QaD,knaoM baZ,a[- haoÊ maoro AaÐgana maoM haolaI kI rMigainayaaÐ laokr Aa[- hao.

naakao@kao gaMTa Aao@kao janmao mallaI pui+ castunnaanao
ihMdI Anauvaad– laoikna tumharo maoro bagala maoM nahIM haonao sao mauJao Saayad eosaa laga rha hO. ek–ek GaMTa ek janma ko samaana hO AaOr ifr sao janma laokr maOM mar rha hÐU.
[Mkoma [Mkoma [Mkoma kavaalao
caalao [idcaalao naIkO nauvvao vaicca vaalaavao [kpO itrnaallao
ihMdI Anauvaad– AaOr @yaa caaiheÊ basa yah bahut hO ik tuma Kud hI Aa gayaI hao. [sasao maorI Aanao vaalaI ijaMdgaI maOM bahar Aa jaaegaI. KuiSayaaoM ka maolaa laga jaaegaa.

tidigaina tknaNauÊ tidigaina tknaNau
tirikTa tdirna naidMidMt AanaMdma.
tlavaina tmapugaa edlanau klaupgaa
maaodilaka maaodilaka mallaI gaIt gaaoivaMdma\
ihMdI Anauvaad– ibanaa saaocao hI idlaao ka imalana SauÉ huAa hO
ifr sao gaIta gaaoivaMd kI khanaI

}hlakudaorkina saaogasaa }ipirina vadlaina gaaolausaa
ihMdI Anauvaad– [tnaI KubasaUrt hao ik kao[- klpnaa BaI nahIM kr saktaÊ
tuma hI maorI saaÐsaaoM kao baaÐQaI haoÊ ]sao CaoD, nahIM rhI hao.

naIkumauiD piDnaid tolausaa manasauna p`it kaosaa
ihMdI Anauvaad– tuma jaanato hao @yaa maoro mana ka hr tar tumasao baMQaa huAa hO.
naI knaulaa maoÉpulaa varsaa roipnaid vayasaunaa rBasaa
ihMdI Anauvaad– tumharI AaÐKao kI camak nao maorI javaanaI kao ]ksaakr maoro AMdr hlacala macaa[- hO.

naa icailaip klalaku bahusaa [id vaolaugaulaa dSaa
ihMdI Anauvaad– maoro SarartI sapnaoM Saayad [sasao hI ]jjavala hO.

naI eduTa inalabaDu canauvao vaISaa AMdukuina gaganapu kaonalao caUsaa
ihMdI Anauvaad– tumharo saamanao KD,o haonao kI najadIk Aanao kI [ja,aja,t laokr hI saara jahaM doKa hUÐ.

[Mkoma [Mkoma [Mkoma kavaalao
caalao [idcaalao naIkO nauvvao vaicca vaalaavao [kpO itrnaallao
ihMdI Anauvaad– AaOr @yaa caaiheÊ basa yah bahut hO ik tuma Kud hI Aa gayaI hao. [sasao maorI Aanao vaalaI ijaMdgaI maOM bahar Aa jaaegaI. KuiSayaaoM ka maolaa laga jaaegaa.

maayalaku kdlaina magauvaa maaTlaku krgaina maQauvaa
ihMdI Anauvaad– Aao sauMdrI tuma jaadU sao BaI nahIM ihlanao vaalaIÊ iksaI ko baataoM maoM BaI nahIM Aanao vaalaI.

pMqamaulau ivaDuvaina ibagauvaa jairiganaadD,gavaa
ihMdI Anauvaad– ApnaI ijai_yaaoM kao nahIM CaoD,nao kI ija_ rKI hao mauJasao pUCaogaI BaI nahIM ik vaastva maoM @yaa huAa

naa kQaina tolaupuTa saulauvaa jaailapiD inaimaSamau ivanavaa
ihMdI Anauvaad– maorI khanaI batanaa [tnaa Aasaana hO @yaaÆ trsa Kako ek imanaT BaI nahIM sauna saktI hao @yaaÆ

eMdukina gaiDkaoka gaaoDvaa caoilaimagaa maolagavaa
ihMdI Anauvaad– iksailae hr pla JagaD,a krtI haoÊ @yaa Pyaar sao poSa nahIM AavaaogaI.

naa poÉ tlaicato ]ibako laavaa
ihMdI Anauvaad– maora naama laonao sao hI laavaa ko samaana fUT pD,tI hao.

callabaiD nanau nauvau kÉiNaMcaovaa
ihMdI Anauvaad– tuma Apnao zMDo idmaaga sao saaocaaoMÊ mauJa pr dyaa kraogaI @yaa.

[Mkoma [Mkoma [Mkoma kavaalao
caalao [idcaalao naIkO nauvvao vaicca vaalaavao [kp[ itrnaallao
ihMdI Anauvaad– AaOr @yaa caaiheÊ basa yah bahut hO ik tuma Kud hI Aa gayaI hao. [sasao maorI Aanao vaalaI ijaMdgaI maOM bahar Aa jaaegaI. KuiSayaaoM ka maolaa laga jaaegaa.

gauMDollaaonaa vaogama poMcaavao gaummama laaoik haolaI toccaavao
ihMdI Anauvaad– mauJao lagata hO tumharo bagala maoM rhnao sao tuma hI maoro idla kI QaD,knaoM baZ,a[- haoÊ maoro AaÐgana maoM haolaI kI rMigainayaaÐ laokr Aa[- hao.

naakao@kao gaMTa Aao@kao janmao mallaI pui+ castunnaanao
ihMdI Anauvaad– laoikna tumharo maoro bagala maoM nahIM haonao sao mauJao Saayad eosaa laga rha hO. ek–ek GaMTa ek janma ko samaana hO AaOr ifr sao janma laokr maOM mar rha hÐU.

[Mkoma [Mkoma [Mkoma kavaalao
caalao [idcaalao naIkO nauvvao vaicca vaalaavao [kp[ itrnaallao
ihMdI Anauvaad– AaOr @yaa caaiheÊ basa yah bahut hO ik tuma Kud hI Aa gayaI hao. [sasao maorI Aanao vaalaI ijaMdgaI maOM bahar Aa jaaegaI. KuiSayaaoM ka maolaa laga jaaegaa.

tidigaina tknaNauÊ tidigaina tknaNau
tirikTa tdirna naidMidMt AanaMdma.
tlavaina tmapugaa edlanau klaupgaa
maaodilaka maaodilaka mallaI gaIt gaaoivaMdma\
ihMdI Anauvaad– ibanaa saaocao hI idlaao ka imalana SauÉ huAa hO
ifr sao gaIta gaaoivaMd kI khanaI

 

In English

Thadigina thakhajanu, -2
Tharikita thadharina,
Thadhemdhemtha aanandam,
Thalavani thalapuga, Yedhalanu kalupaga,
Modhalika modhalika, Malli geetha govindam,
Inkem inkem inkem kaavaale…
Chaaley idi chaaley… Neekai nuvve vachi vaalaavey, Ikapai thiranaalley, Gundellonaa vegam penchaavey…
Gummamloki holi techhavey, Nu pakkanuntey inthenemo ney,
Nak okko ganta okko janmai, Malli putti chasthunnane,
Inkem inkem inkem kaavaale…
Chaaley idi chaaley… Neekai nuvve vachi vaalaavey, Ikapai thiranaalley, Thadigina thakhajanu, -2
Tharikita thadharina, Thadhemdhemtha aanandam,
Thalavani thalapuga, Yedhalanu kalupaga,
Modhalika modhalika, Malli geetha govindam,
Oohalaku dhorakani sogasaa…
Oopirini vadhalani golusaa… Niku mudi padinadi telusaa…
Manasuna prathi kosaa, Nee kanula merupula varasaa…
Repinadhi vayasuna rabhasaa
Naa chilipi kalalaku bahusaa, Idi velugula dhasaa…
Nee yedutha nilabadu chanuvey visaa…
Andhukoni gaganapu konaley choosaa…
Inkem inkem inkem kaavaale…
Chaaley idi chaaley… Neekai nuvve vachi vaalaavey,
Ikapai thiranaalley, 
Maayalaku kadhalani maguvaa… Maatalaku karagani madhuvaa…
Panthamulu viduvani biguvaa, Jariginadhadagavaa…
Naa kadhani teluputa suluvaa…
Jaalipadi nimishamu vinavaa… Yendhukani gadikoka godavaa…
Chelimiga melagavaa… Naa peru thalachithey ubhike laavaa…
Challabadi nanu nuvvu karuninchevaa…
Inkem inkem inkem kavale…
Chaaley idi chaaley… Neekai nuvve vachi vaalaavey, Ikapai thiranaalley, Gundellonaa vegam penchaavey…Gummamloki holi techhavey,
Nu pakkanuntey inthenemo ney
, Nak okko ganta okko janmai, Malli putti chasthunnane, Inkem inkem inkem kaavaale… Chaaley idi chaaley… Neekai nuvve vachi vaalaavey, Ikapai thiranaalley,
Thadigina thakhajanu,-2

Tharikita thadharina, Thadhemdhemtha aanandam, Thalavani thalapuga, Yedhalanu kalupaga, Modhalika modhalika, Malli geetha govinda

3 thoughts on “Inkem Inkem Inkem Kaavaale Song Lyrics meaning in Hindi and English Geetha Govindam”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *