Email:

info@deepadiary.com

Menu

Nuvvante Na Navvu Song Lyrics in Hindi English and Telugu from Krishnagadi Veera Prema Gadha

0 Comments

Nuvvante Na Navvu Song Lyrics from Krishnagadi Veera Prema Gadha
Song :       Nuvvante na navvu 
Movie    :  Krishnagadi Veera Prema Gadha 

Lyrics    :  Krishna Kanth 

Music    :  Vishal Chandrasekhar 

Singers  :  Haricharan, Sindhu 

నువ్వంటే నా నవ్వు , నేనంటేనే నువ్వు
నువ్వంటూ నేనంటూ లేమనీ
అవునంటూ మాటివ్వు, నిజమంటూనే నువ్వు
నే రాని దూరాలె నువ్ పోనని

ఎటు ఉన్నా నీ నడక వస్తాగా నీ వెనక
దగ్గరగా రానీను దూరమే
నే వేసే ప్రతి అడుగు ఎక్కడికో నువ్ అడుగు
నిలుచున్నా నీవైపే చేరేనులే

నీ అడుగేమో పడి నేల గుడి అయినదే
నీ చూపేమో సడిలేని ఉరుమయినదే
నువ్వు ఆకాశం నేను నీకోసం
తడిసిపోదామ ఈ వానలో

ఈ చినుకు ఆ మేఘం విడిపోవసలే
సూర్యుడితో జత కట్టి ఒకటవుతాయే
నీడల్లో నలుపల్లే మల్లెల్లో తెలుపల్లే
ఈ భువికే వెలుగిచ్చే వరమే ఈ ప్రేమా.

ఈ చినుకు ఆ మేఘం విడిపోవసలే
సూర్యుడితో జత కట్టి ఒకటవుతాయే
నీడల్లో నలుపల్లే మల్లెల్లో తెలుపల్లే
ఈ భువికే వెలుగిచ్చే వరమే ఈ ప్రేమా

నే ఇటు వస్తాననుకోలేదా తలుపస్సలు తీయవు తడితే
పో పసివాడని జాలే పడితే బుగ్గన ముద్దిచ్చి చంపేసావే 
నువ్వూ నేనంటూ పలికే పదముల్లో
అధరాలు తగిలేనా కలిసే వున్నా
మనమంటూ పాడు పెదవుల్లో చూడు
క్షణమైనా విడిపోవులే 

ఇది ఓ వేదం పద రుజువవుదాం
అంతులేని ప్రేమకే మనం
నివురు తొలగేలా నిజము గెలిచేలా
మౌనమే మాట మార్చేసినా 

నువ్ నవ్వేటి కోపానివే, మనసతికిన ఓ రాయివే
నువ్ కలిసొచ్చే శాపానివే,నీరల్లే మారేటి రూపానివే 
నచ్చే దారుల్లోనడిచే నదులైనా
కాదన్నా కలవాలి సంద్రములోన
విడివిడిగా వున్నా విడిపోలేకున్నా
ప్రవహించే ప్రణయం ఇదే 

వొద్దన్నా తిరిగేటి భువిమీదొట్టు
నా ప్రాణం తిరిగేనే ఇక నీ చుట్టూ
నాలోనే నువ్వుంటూ నీతోనే నేనంటూ
ఈ భువిలో విహరించే వెలుగే మన ప్రేమా
Nuvvante Na Navvu Song Lyrics - Krishnagadi Veera Prema Gadha|Nani |Mehrene Kaur

Song :.  Nuvvante na navvu

Movie    :  Krishnagadi Veera Prema Gadha 

Lyrics    :  Krishna Kanth 

Music    :  Vishal Chandrasekhar 

Singers  :  Haricharan, Sindhu 
 
*नुव्वंटे ना नव्वु, नेनंटेने नुव्वु
नुव्वंटू नेनंटू लेमनी
** लड़का :- तुम मतलब मेरी हँसी, मै मतलब तुम।
तुम और हम मे कोई फर्क नही।

*अवुनंटू माटिव्वु, निजमंटूने नुव्वु
ने रानि दूराले नुव पोननी
**लड़की:-  तुम सचमुच हाँ कहो, मुझे  ऐसा वचन दो।
मैं जहाँ नहीं जा सकती उतनी  दूर तुम कभी नही जाओगे।

* एटु उन्ना नी नडका, वस्तागा नी वेनका
दग्गरगा रानीनु दूरमे
**लड़का:- तुम जहाँ भी जाओ मै तेरा पीछे पीछे आऊँगा।
 दूर ही रहूँगा, पास नही।

*ने वेसे प्रति अडुगु, एक्कडिको नुव अडुगु
निलुचुन्ना नी वैपे चेरेनुले
**लड़की:- मेरा हर कदम कहाँ जायेगा पूछो।
 खड़ा रहने से भी तुम्हारी ओर ही मुड जाता है।

*नी अडुगेमो पडि नेला गुडि ऐनदे
नी चूपेमो सडि लेनि उरुमैनदे
**लड़का:- तेरे कदम जहाँ पड़ता है वहा धरती मंदिर हो जाता है।
 तेरी निगाहें बिना आवाज का गरज बन जाता है।

*नुव्वु आकाशम नेनु नीकोसम
तडिसिपोदामा ई वानलो
**दोनों:- तुम आसमान हो,  मै तेरे लिए जन्मा हूँ।
दोनों इस बारिश मे भींग जाएंगे।

*ई चिनुकू आ मेघम विडिपोवसले
सूर्युडितो जता कट्टि ओकटौताये
निडल्लो नलु्पल्ले मल्लेल्लो तेलपल्ले
ई भुविके वेलुगिच्चे वरमे प्रेमा
**आसमान मे रहनेवाला बादल और बारिश का बूंदें कभी जुदा नही
 होंगी। अगर अलग हो भी गये तो सूरज से दोस्ती करके फिर से
 एक हो जायेगे।
छाया की धुंधलापन चमेलिया की गोरापन जैसे
 प्यार इस दुनिया को रोशनी देनेवाला वरदान है।

**ई चिनुकू आ मेघम विडिपोवसले 
सूर्युडितो जता कट्टि ओकटौताये
निडल्लो नलु्पल्ले मल्लेल्लो तेलपल्ले
ई भुविके वेलुगिच्चे वरमे प्रेमा** --Repeated

*ने इटु वस्ताननुकोलेदा तलुपस्सलु तीयवु तडिते
**लड़का-- क्या मैं इस तरफ आऊँगा पता नही था 
दरवाजा खटखटाने से भी खोली नही।

*पो पसिवाडनि जाले पडिते बुग्गना मुद्दिच्ची चंपेसावे
**लड़कीः ठीक है, प्यारा सा लड़का सोचकर  तरस
 खायी तो मुझे मरवाओगे क्या गाल पर चूम लिया।

*नुव्वू नेनंटू पलिके पदमुल्लो
अधरालु तगिलेना कलिसेउन्ना
मनमंटू पाडू पेदवुल्लो चूडू क्षणमैना विडिपोवुले
**तू,मै(तेलुगू मे नुव्वू, नेनु)बोलने से होंठ 
एक साथ होकर भी नहीं जुड़ पाता है।
 हम( तेलुगू मे मनमु) बोलके गाके देखो होंठ कैसे जुडे रहते है।

*इदि ओका वेदम पद रुजुववुदाम
अंतुलेनि प्रेमके मनम
निवुरु तोलिगेला निजमु गेलिचेला
मौनमे माटा मार्चेसिना
**दोनोंः यह एक शासन है।
 हमारा आपसी प्यार का कोई सीमा नहीं है,
 इसे हम साबित करेंगे ।
 यह खामोशी कुछ अलग बताने से भी हम
 अपनी सच को कायम रखेंगे।

*नुव नव्वेटि कोपानिवे, मनसतिकिना ओ रायिवे
नुव कलिसोच्चे शापानिवे, नीरल्ले मारेटि रूपानिवे
**लड़की- तुम ऊपर ऊपर हँसते हो अंदर गुस्सा रखते हुए,
 और तुम्हारा पत्थर दिल है।
लड़का - तुम एक प्यारा सा शाप हो,
 पानी जैसा रूप बदलती हो।
*नच्चे दारुल्लो नडिचे नदुलैना
कादन्ना कलवालि संद्रमलोना
विडिविडिगा वुन्ना विडिपोलेकुन्ना
प्रवहिंचे प्रणयम इदे
**दोनों- नदियाँ अपनी पसंद का कोई भी रास्ते मे बहने से भी ,
  पसंद हो या न हो समुंदर मे मिलना ही है।
हम भले ही अलग अलग रहें, 
कभी जुदा नहीं होने वाला प्यार है हमारा।

*वोद्दन्ना तिरिगेटी भुविमीदोट्टु
ना प्राणम तिरिगेने इका नी चुट्टू
नालोने नुव्वुंटू नीतोने नेनंटू
ई भुविलो विहरिंचे वेलुगे मना प्रेमा
**लड़का-- हम चाहे या ना चाहे ,
हमेशा भ्रमण करता यह धरती पर प्रमाण करता हूँ,
 मेरी जान तेरे चारों ओर घूमता रहेगा।
**दोनों-- मुझ में तुझे समाकर, 
 तेरे साथ ही जीकर
हमारा प्यार इस धरती को जगमगायेगा।
9 Pr ideas | prabhas pics, telugu movies, indian movies Song :. Nuvvante na navvu Movie    :  Krishnagadi Veera Prema Gadha  Lyrics    :  Krishna Kanth  Music    :  Vishal Chandrasekhar  Singers  :  Haricharan, Sindhu Nuvvante naa navvu Nenantene nuvvu Nuvvantu nenantu lemani Avunamtu maativvu Nijamantu ne nuvvu Ne raani dhooralni nuv ponani Yetu vunna nee nadaka Vasthaga nee venaka Dhaggaraga raaninu dhoorame Ne vese prathi adugu Yekkadiko nuv adugu Niluchunna nee vaipe cherenule Nee adugemo padi nela gudi ayinadhe Nee choopemo sadileni vurumayinadhe Nuvvu aakasam nenu neekosam Thadisipodhama ee vaanalo Ee chinuku aa megham vidipovasale Suryuditho jatha katti okatouthaye Needallo nalupalle mallello thelupalle Ee bhuvike velugiche varame ee prema. [2x] Ne itu vasthananukoledha Thalupassalu thiyavu thadithe Po pasivadani jaale padithe Buggana muddhichi champesave Nuvvu nenamtu palike padhamullo Adharalu thagilena kalise vunna Manamemto paadu pedhavullo choodu Kshanamaina vidipovule Edhi oo vedham padha rujuvovudham Amthuleni premake manam Nivuru tholagela nijamu gelichela Mouname mata marchesina Nuv navveti kopanive Manasathikina oo raayive Nuv kalisoche saapanive Neeralle maareti roopanive Nache dhaarullo nadiche nadhulaina Kaadhanna kalavali sandhram lona Vidividiga vunna vidipolekunna Pravahimche pranayam idhe Voddhanna thirigeti bhuvi meedhottu Naa pranam thirigene ika nee chuttu Naalone nuvvuntu neethone nenantu Ee bhuvilo viharimche veluge mana prema

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *