Email:

info@deepadiary.com

Menu

Samajavaragamana Lyrics Meaning in Hindi and English – Ala Vaikunthapurramuloo

2 Comments

 

 

 Genre: Telugu / Singles
 Music: Thaman S
 Singers: Sid Sriram
 Cast: Allu Arjun, Nivetha

isanaomaa AlaabaOkuMzpurmalaao
gaanaa– saamajavargamanaa inannau caUsaI Aagagalanaa
 ihMdI va AMga`ojaI Anauvaad

https://youtu.be/8-tupM1ScNI

naI kaLuina p+uku vadlananvaI caUDoya naa kLLu
ihMdI Anauvaad–
maorI AaÐKoM kh rhI hOM tumharo pOraoM sao naja,r nahIM hTaeMgao.

Aa caUpulanallaa tao@kuku vaoLLUku dyalaoda AsalaU
ihMdI Anauvaad–
maorI naja,raoM pr pOr rKto hue ]sao raOMdto hue ]sa pr mat jaaAao qaaoD,I tao dyaa krao.

naI kaLuina p+uku vadlananvaI caUDoya naa kLLu
ihMdI Anauvaad–
maorI AaÐKoM kh rhI hOM tumharo pOraoM sao naja,r nahIM hTaeMgao.

Aa caUpulanallaa tao@kuku vaoLLUku dyalaoda AsalaU
ihMdI Anauvaad–
maorI naja,raoM pr pOr rKto hue ]sao raOMdto hue ]sa pr mat jaaAao qaaoD,I tao dyaa krao.

naI kllalaI kavaalaI kastayao k+uklaa naa kLLu
ihMdI Anauvaad–
maoro sapnao tumharo AaÐKaoM kI rxaa kajala kI trh kroMgao.

nauvvau naulaUmautunTo yaora-gaa kaMid icaMdonao saogalau
ihMdI Anauvaad–
jaba tuma AaÐKoM imacatI hao masalatI hao tao gama- hvaa baahr inaklatI hO AaOr Aaga lagaa dotI hO.

naa }pir gaailaik vauyyaalaalaa ]gautu]MTo mauMgauÉlau
ihMdI Anauvaad–
tumharI baalaaoM kI laToM maorI saaÐsaaoM sao ]D, rhI hO

nauvvau nao+ossato elaa ina+ucca-vaTo inaYTurpUivalaivalalaU
ihMdI Anauvaad–
tuma ]sasao icaZ,kr mauJao dUr na Z,kolaaoÊ mauJao bahut duK haogaa.

saamajavargamanaa inanau caUsaI Aagagalanaa
ihMdI Anauvaad–
madmast gajagaaimanaI tumhoM doKkr maOM Kud kao nahIM raok sakta.

maanausau maIda vayasaukunaa ADupu caoPpa tagaunaa
ihMdI Anauvaad–
javaanaI maoM idla ko }pr inayaM~Na krnao ko baaro maoM @yaa khoMÊ nahIM baat kr sakto matlaba idla ko }pr javaanaI ko inayaM~Na ko baaro maoM baaolanao kI jaÉrt hI nahIM.

naI kaLuina p+uku vadlananvaI caUDoya naa kLLu
ihMdI Anauvaad–
maorI AaÐKoM kh rhI hOM tumharo pOraoM sao naja,r nahIM hTaeMgao.

Aa caUpulanallaa tao@kuku vaoLLUku dyalaoda AsalaU
ihMdI Anauvaad–
maorI naja,raoM pr pOr rKto hue ]sao raOMdto hue ]sa pr mat jaaAao qaaoD,I tao dyaa krao.

mallaolaa maasamaa maMjaulaa hasamaa p`it malaUpulaaonaa yaoduÉpiD,ta vaonnaonaI vanamaa
ihMdI Anauvaad–
camaolaI ko fUlaaoM vaalaa mahInaa haoÊ bahut KubasaUrt hÐsaI haoÊ hr maaoD, pr saamanao Aayaa huAa caaÐdnaI kI baaga hao.

vaIirisanaa ipMcanaa ivaÉlaa p`pMcanaa ennaoina vannaoicannaolaMTo vaSamaa
ihMdI Anauvaad–
iKlaa huAa pMK haoÊ fUlaaoM kI duinayaaÐ haoÊ iktnaI–itnaI KuibayaaÐ hO ik mauJasao vaNa-na nahIM haogaa.

Aro naa gaalaoya tigailanaa naa naIDo trImaInaa
ihMdI Anauvaad–
maorI hvaa tuJao CUnao sao BaI maorI Cayaa toro pICo pD,nao sao

vaulakvaa–plakvaa Baamaa eMtao ba`itmaalaInaa
ihMdI Anauvaad–
iktnaa manaanao sao BaI kao[- fk- nahIM pD,ta hO @yaa

[Mtonaa AMganaa madInaI maITumaQaurmaOnaa manavaInaI ivanaumaa
ihMdI Anauvaad–
yahI kraogaI eosaahI kraogaI @yaa maoro idla QaD,kanao kI maQaur ivanatI kao ek baar saunaao.

saamajavargamanaa inanau caUsaI Aagagalanaa
ihMdI Anauvaad–
madmast gajagaaimanaI tumhoM doKkr maOM Kud kao nahIM raok sakta.

maanausau maIda vayasaukunaa ADupu caoPpa tagaunaa
ihMdI Anauvaad–
javaanaI maoM idla ko }pr inayaM~Na krnao ko baaro maoM @yaa khoMÊ nahIM baat kr sakto matlaba idla ko }pr javaanaI ko inayaM~Na ko baaro maoM baaolanao kI jaÉrt hI nahIM.

naI kaLuina p+uku vadlananvaI caUDoya naa kLLu
ihMdI Anauvaad–
maorI AaÐKoM kh rhI hOM tumharo pOraoM sao naja,r nahIM hTaeMgao.

Aa caUpulanallaa tao@kuku vaoLLUku dyalaoda AsalaU
ihMdI Anauvaad–
maorI naja,raoM pr pOr rKto hue ]sao raOMdto hue ]sa pr mat jaaAao qaaoD,I tao dyaa krao.

In English

Nee kaallani pattuku vadalanannavi
Choode naa kallu
Aa choopulanalla thokkuku vellaku
Dayaledha asalu

English TranslationHey look! My eyes say it wont release
your legs from its grasp
Are you so uncaring?
Don’t you go away by trampling those visions

Nee kaallani pattuku vadalanannavi
Choode naa kallu
Aa choopulanalla thokkuku vellaku
Dayaledha asalu

English TranslationHey look! My eyes say it wont release
your legs from its grasp
Are you so uncaring?
Don’t you go away by trampling those visions

Nee kallaki kaavaali
Kaasthaaye kaatukala naa kalalu
Nuvvu nulumuthunte yerraga kandhi
Chindhene segalu

English Translation-Your eyes require,
My dreams like a kohl protection
While you rub, it gets crimsoned
While, due to the air from my breath
and fumes out the heat

Naa oopiri gaaliki
Uyyaalalooguthu unte mungurulu

English Translation-Your hair is dancing like a cradle
How could you push it away?

Nuvvu nettesthe ela
Nittoorchavatte nishtoorapu vilavilalu

English Translation-Won’t they sigh with displeasure
In an upheaval?

Samajavaragamana
English Translation-Oh the one blessed with a gait like of an Elephant

Ninu choosi aaga galana
English TranslationCould I stop myself after seeing you?

Manasu meeda vayasukunna
English TranslationThe hold of age on the heart

Adupu cheppa thaguna
English Translation-Could I able to explain its limit?

Samajavaragamana
Ninu choosi aaga galana
English Translation-Could I stop myself after seeing you?

Manasu meeda vayasukunna
English Translation-The hold of age on the heart

Adupu cheppa thaguna
English TranslationCould I able to explain its limit?

Nee kaallani pattuku vadalanannavi
Choode naa kallu

English TranslationHey look! My eyes say it wont release
your legs from its grasp

Aa choopulanalla thokkuku vellaku
Dayaledha asalu

English Translation-Are you so uncaring?
Don’t you go away by trampling
on those sights

Mallela maasama, Manjula haasama
English Translation-Is it a flowering season?
Is it a sweetest laugh?

Prathi malupulona yeduru padina Vannela vanamaa
English Translation-Is it, which I meet in every twist and turn
A colorful forest.

Virisina pinchamaa, Virula prapanchama

English TranslationIs it a spread out peacock feathers.
Is it a world full of blossoms.

Ennenni vanne chinnelante
English TranslationHow many colors have flirted out.

Ennela vashama
English TranslationAre they in custody of Moon.

Arey naa gaale thagilina
English TranslationHey, even when my aura touches you

Naa neede thariminaa
English TranslationWhen my shadow chases you

Vulakavaa, palakavaa bhaamaa

English TranslationOh beautiful girl!
Won’t you get startled,
won’t you respond?

Entho brathimaalina
English TranslationHow much ever I plead

Inthena anganaa
English TranslationIs this is it, O girl.

Madhini meetu madhuramaina
English TranslationA sweet, which could tune the mind

Manavini vinumaa
English TranslationHear a sweet request which can tune the mind

Samajavaragamana
Ninu choosi aaga galana

English TranslationCould I stop myself after seeing you

Manasu meeda vayasukunna

English TranslationThe hold of age on the heart

Adupu cheppa thaguna.

English TranslationCould I able to explain its limit

Samajavaragamana
Ninu choosi aaga galana

English TranslationCould I stop myself after seeing you?

Manasu meeda vayasukunna

English TranslationThe hold of age on the heart

Adupu cheppa thaguna

English Translation-Could I able to explain its limit?

Nee kaallani pattuku vadalanannavi
Choode naa kallu

English TranslationHey look! My eyes say it wont release
your legs from its grasp

Aa choopulanalla thokkuku vellaku
Dayaledha asalu

English Translation-Are you so uncaring?
Don’t you go away by trampling on those sights

Nee kallaki kaavaali
English Translation-Your eyes require

Kaasthaaye kaatukala naa kalalu
English TranslationMy dreams like a kohl protection

Nuvvu nulumuthunte yerraga kandhi Chindhene segalu

English TranslationWhile you rub, it gets crimsoned and fumes out the heat

 

 

2 thoughts on “Samajavaragamana Lyrics Meaning in Hindi and English – Ala Vaikunthapurramuloo”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *